Regulamin

Rozdział I

§1

Działania, cele statutowe i przepisy ogólne

 1. Drużyna nosi nazwę „Commando Rescue Team” i oparta jest na statucie Wielkopolskiego WOPR.
 2. Terenem działania jest obszar miasta Poznania oraz obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą jest pływalnia „Atlantis” w Poznaniu.
 3. Drużyna posiada pisemną zgodę na statutową działalność.
 4. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną działającą na podstawie statutu WOPR, niniejszego regulaminu i opiera się na działalności swoich członków.
 5. Drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi Wielkopolskiego WOPR.
 6. W skład drużyny wchodzi co najmniej 5 członków.
 7. Członkowie dzielą się na ”Członków Zwyczajnych” oraz „Kandydatów na Członków”.
 8. Członkiem drużyny może zostać każda osoba przynależąca do struktur WOPR, która zostanie zaakceptowana jednogłośnie przez Zarząd po spełnieniu kryteriów ustalonych przez Zarząd Drużyny.
 9. Ostateczną decyzję w sprawie rekrutacji, awansów i degradacji w strukturach Drużyny podejmuje Zarząd.
 10. Zarząd wybierany jest spośród swoich członków na okres 3 lat w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych kandydatów, zwykłą większością głosów.
 11. W skład Zarządu Drużyny wchodzi Kierownik Drużyny, dwóch jego zastępców.
 12. Drużyną kieruje Kierownik wybrany spośród Członków Zwyczajnych w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
 13. Kierownikiem Commando Rescue Team, wybranym w dniu  27.08.2010 jest:
  imię i nazwisko:  kol. Maciej Pawłowski

Rozdział II

§1

Cele i zadania Drużyny WOPR

Drużyna WOPR współdziała z organami administracji samorządowej, kierownictwem pływalni „Atlantis” oraz terenowymi ogniwami organizacji społecznych województwa wielkopolskiego w realizowaniu wychowawczych oraz humanitarnych celów wraz z zadaniami stawianymi przez Zarząd Wielkopolskiego WOPR.

Drużyna Commando Rescue Team ma na celu:

 1. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nieszczęśliwych wypadkach na wodzie  oraz lądzie.
 2. Propagowanie znajomości i konieczności przestrzegania przepisów obowiązujących na wodach, obiektach przywodnych Miasta Poznania i województwa wielkopolskiego.
 3. Prowadzenie działalności na rzecz bezpieczeństwa przebywania nad ciekami i akwenami wodnymi wśród dzieci i młodzieży poznańskich szkół poprzez:
 • spotkania informacyjne mające na celu przedstawienie zarysów zachowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uświadomienia nieletnim zagrożeń jakie płyną z nieodpowiedzialnego zachowania nad wodą,
 • pokazy ratownictwa wodnego z użyciem sprzętu ratowniczego i motorowodnego,
 • rywalizację z innymi drużynami w zawodach sportowych.

§2

 1. Ciągłe szkolenie Członków Drużyny z zakresu:
 • sprawności fizycznej,
 • umiejętności przydatnych w ratownictwie,
 • zdobywania wiedzy na temat najnowszych wytycznych organizacji ratowniczych dotyczących procedur udzielania pierwszej pomocy
 • zdobywania dodatkowych stopni i uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.

§3

 1. Prowadzenie wymiany doświadczeń z dziedziny ratownictwa z innymi jednostkami o charakterze ratowniczym w Polsce.
 2. Organizowanie konkursów.
 3. Organizowanie pokazów ratowniczych.
 4. Organizowanie zawodów drużyn WOPR oraz branie w nich czynnego udziału.
 5. Propagowanie idei WOPR.

Rozdział III.

Prawa i obowiązki Członka oraz Kandydata na Członka Drużyny WOPR.

§1

 1. Kandydatem na Członka Drużyny może być osoba, która posiada co najmniej stopień Młodszego Ratownika WOPR, przeszła pozytywnie wszystkie wymogi kwalifikacyjne Drużyny oraz uzyskała jednogłośną aprobatę Zarządu dotyczącą jej kandydatury na Kandydata na Członka Drużyny Commando Rescue Team.

§2

Obowiązkiem Kandydatów na Członków oraz Członków Drużyny jest:

 1. Czynny  udział w pracach Drużyny, w tym:
  1. pełnienie dyżurów społecznych na wybranych obiektach na terenie województwa wielkopolskiego,
  2. czynny udział w zawodach ratowniczych,
  3. czynny udział w pokazach ratowniczych,
 2. Doskonalenie własnych umiejętności i wiedzy z zakresu ratownictwa.
 3. Regularny udział w treningach i szkoleniach organizowanych przez Drużynę. Czas i miejsce oraz szczegółowy plan są ogłaszane na zajęciach poprzedzających. Absencja nie zwalnia z obowiązku uzyskania informacji na własną rękę dotyczących następnego spotkania.
 4. Wielokrotna i nieusprawiedliwiona nieobecność skutkować może skreśleniem z listy członków poprzez głosowanie jawne większością zwykłą.
 5. Godne reprezentowanie drużyny i całego środowiska WOPR

Zarząd Drużyny WOPR Commando Rescue Team

Możliwość komentowania jest wyłączona.